lv
 

Noteikumi

Interneta veikala lietošanas noteikumi


 • Pasūtījuma apstiprinājums no SIA „AVEX”, juridiskā adrese Augusta Deglava iela 61 - 4, Rīga, LV-1035, faktiskā adrese Katlakalna 9A, Rīga, PVN reģ. nr.: LV40103931308, puses apliecina Klienta pasūtījuma saņemšanas faktu, bet tas nenozīmē, ka pasūtījums ir izpildīts. SIA „AVEX” patur tiesības atteikties no pasūtījumu izpildes gadījumos, kad situācija nevar tikt risināta no mūsu puses - (piemēram, nevar piegādāt konkrēto preci vai prece ir bojāta).
 • Jebkuru problēmu gadījumā, kas saistītas ar pasūtījuma izpildi, SIA “AVEX” par to ziņo pircējam.
 • Klients ir pilnībā atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību, nododot sava personīgā reģistrācijas konta informāciju trešajai personai.
 • Pasūtījumu var noformēt gan kā nereģistrēts, gan reģistrēts lietotājs. Lai kļūtu par vietnes www.avex.lv reģistrēto lietotāju ir jāievēro interneta vietnē noteiktā reģistrēšanās kārtība.
 • Noformējot pasūtījumu nepieciešams norādīt vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi, precīzu piegādes adresi, lai varētu informēt par pasūtījuma izpildes procesu, kā arī, ja nepieciešams nosūtīt papildus informāciju vai dokumentāciju.
 • Uzsākot pasūtījuma veidošanu, lūdzam  papildus iepazīties ar piegādes nosacījumiem šeit un apmaksas nosacījumiem šeit. 
 • Pasūtījumu var veikt un apmaksāt SIA „AVEX” interneta veikalā. Apmaksāts pasūtījums automātiski garantē preces rezervāciju, personīgi saņemot SIA AVEX veikalā Katlakalna 9A, Rīga, vai tā tiks nosūtīta uz klienta norādīto adresi.
 • Visu preču cenas ir norādītas eiro valūtā, iekļaujot  PVN.
 • Piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija
 • Pēc klienta pieprasījuma SIA „AVEX” var veikt izmaiņas esošajā pasūtījumā vienas darba dienas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, izņemot gadījumus, kad pasūtījums jau ir sapakots vai izsūtīts.
 • Atteikties no pasūtītā un apmaksātā produkta iespējams, rakstot uz e-pastu: info@avex.lv, norādot attiecīgā produkta kodu. Atteikties nav iespējams, ja pasūtījums jau ir nosūtīts.
 • Preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Preču ražotāji  var mainīt preču specifikācijas bez iepriekšēja SIA "AVEX" paziņojuma. Preces raksturojumā tiek izmantota ražotāja sniegtā informācija un attēli.
 • Norādot savu e-pasta adresi www.avex.lv, Jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē, un uz to var tik nosūtīta informācija/paziņojumi par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pasūtījumiem. Lūdzu ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz www.avex.lv, esat piekritis, ka šos datus SIA "AVEX" var izmantot iepriekš minētajos nolūkos.
 • Veicot pasūtījuma noformēšanu, ir izvēles lauks, vai piekritīsiet saņemt SIA "AVEX" jaunumus un piedāvājumus. Atzīmējot šo lauku lietotājs piekrīt saņemt ziņas no www.avex.lv. Ja vēlaties atteikties saņemt piedāvājumus, lūdzam rakstīt uz info@avex.lv.
 • Klientam ir tiesības pieprasīt savu personīgo datu dzēšanu no SIA „AVEX” datu bāzes, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@avex.lv
 • Sūdzību un ieteikumu gadījumos SIA "AVEX" lūdzam rakstīt uz info@avex.lv vai zvanīt  +371 22003030.
 • Ar preces atgriešanas nosacījumiem varat iepazīties šeit


Strīdu izšķiršanas kārtība


 • Ja saistībā ar šo mājaslapu rodas strīds, visas šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums. Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz mājaslapas apmeklējumu, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās. Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdus pārrunu ceļā, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām. Ja starp SIA "AVEX" un Patērētāju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet Patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ja starp SIA "AVEX" un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet Patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Datu valsts inspekcijā.


Privātuma politika

SIA AVEX ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

 • SIA AVEX pircēju personas datus apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA AVEX izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.Iegādājoties Interneta veikalā www.avex.lv piedāvātās preces, Pircējs piekrīt un atļauj SIA AVEX reģistrēt, ievadīt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šādu mērķu sasniegšanai: līguma jeb darījuma noslēgšanai; pircēja identificēšanai;citu saistību izpildei, kas saistītas ar klientu apkalpošanas procesu.
 • SIA  AVEX nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību un nekādā veidā tos neizplata un neizpauž trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams apmaksas vai piegādes veikšanai pēc Pircēja pieprasījuma. Pircējam, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju: kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas; kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem; informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
 • Pircēju personas dati netiek uzglabāti.